Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod - kdy vzniká nárok

Pozůstalostní důchody jsou typem sociálních dávek, které mají alespoň trochu ulehčit partnerům a dětem zemřelých osob jejich nelehkou situaci. Co musíte splnit, abyste měli nárok na vdovský a vdovecký důchod? Kdy mají nezaopatřené děti nárok na sirotčí důchod? Jak se tyto typy sociálních dávek počítají?

 Vdovský a vdovecký důchod

Detailně se podmínkami výpočtu vdovského a vdoveckého důchodu zabývá zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ten mimo jiné stanoví podmínky, které musí pozůstalí splnit, aby jim mohl být přiznán vdovský důchod. Hlavní předpoklady pro přiznání vdovského (vdoveckého) důchodu jsou tyto:
 • Zemřelý(á) a pozůstalá (ý) byli v době úmrtí manželé.
 • Zemřelý pobíral v době úmrtí starobní nebo invalidní důchod.
 • V den úmrtí byla splněna podmínka pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu.
 • Úmrtí nastalo v důsledku pracovního úrazu.
Nárok na vdovský či vdovecký důchod zaniká bez náhrady v den, kdy pozůstalý manžel (ka) uzavře nový sňatek. Stejně tak nárok na pozůstalostní důchod nevzniká po bývalém manželovi či manželce, tedy z manželství, které již bylo před úmrtím rozvedeno. O pozůstalostní důchod nelze žádat ani v případě, kdy partneři žili pouze ve svazku druh / družka. Žádat nemohou ani registrovaní partneři a partnerky. Na výši vdovského / vdoveckého důchodu nemá vliv ani případné dědictví? Získali jste po vypořádání v rámci dědického řízení třeba dům? Pak po splnění podmínek máte i přesto nárok na pozůstalostní důchod a navíc od roku 2014 neplatíte ani dědickou daň. Tip: Konkrétně problematiku dědictví nemovitosti najdete v článku Jak probíhá vypořádání domu v dědictví.

Kde podat žádost o vdovský důchod?

Jestliže splňujete podmínky pro přiznání vdovského důchodu, zajděte na příslušnou OSSZ v závislosti na místě vašeho trvalého bydliště a vyplňte patřičný formulář. Žádost o důchod je potřeba podat vždy osobně. K tomuto úkonu můžete však zplnomocnit jinou osobu. Na této plné moci není vyžadováno úřední potvrzení. Vyplnění formuláře se nemusíte obávat, ani v případě, že nejste v tom nejlepším rozpoložení. Příslušný pracovník oddělení důchodového pojištění vám s tím rád pomůže. Ať již proběhl pohřeb v kostele, smuteční síni nebo bez obřadu, jistě to pro vás nebylo snadné. Jestliže jste bezprostředně po pohřbu neměli náladu na řešení úředních záležitostí, můžete svůj nárok na vdovský důchod uplatnit i zpětně. Vdovský důchod Nevyplacené splátky důchodu, na které jste jako pozůstalí měli nárok, vám budou vyplaceny zpětně. Žádost však musíte podat nejpozději do 5 let od vzniku nároku na pozůstalostní důchod.

Které doklady budete potřebovat pro podání žádosti o vdovský / vdovecký důchod?

Na úřad si sebou vždy vezměte:
 • doklad totožnosti, tedy ve většině případů občanský průkaz,
 • oddací list,
 • úmrtní list zemřelého,
 • v případě že budete chtít důchod vyplácet na účet a také bankou potvrzený formulář Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice - majitel účtu.

Podmínky nároku na pracovní volno pro zaměstnané pozůstalé

V případě, že je pozůstalý stále ještě zaměstnán, má nárok na čerpání pracovního volna. To může být dlouhé nejvýše 3 dny v případě úmrtí blízké osoby, tedy manžela(ky), druha(žky), dítěte. V případě, že vám zemřou rodiče, prarodiče, tchán (tchýně), švagr (švagrová), sourozenci, snacha (zeť) máte nárok na 2 dny placeného volna. Ve všech případech platí, že jeden den je vyhrazen na pohřeb a zbylé dny volna na zařizování záležitostí okolo něj. Nárok na pracovní volno v den pohřbu o délce 1 dne mají i osoby žijící se zemřelým v jedné domácnosti.

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?

Pro všechny platí základní doba pro čerpání, která je 1 rok od přiznání nároku. Jakmile tato lhůta uplyne, v případě většiny pozůstalých nárok na vdovský a vdovecký důchod zaniká. Výjimkou jsou pouze přesně definované situace, které podmiňují nárok na čerpání pozůstalostního důchodu i po více než roce od úmrtí manžela(ky). Jde zejména o tyto situace:
 • Pozůstalý manžel má v péči nezaopatřené dítě, případně pečuje o dítě ve II. a vyšším stupni závislosti.
 • Pozůstalý pečuje o rodiče své anebo rodiče zemřelého partnera ve II. a vyšším stupni závislosti, s nimi žije v jedné domácnosti.
 • Vdovci či vdově byla přiznána invalidita třetího stupně.
 • Pozůstalý dosáhl alespoň o čtyři roky nižšího věku, než je věk důchodový stanovený zákonem o důchodovém pojištění pro jeho osobu.
Dobrou zprávou je, že pokud některý z výše uvedených předpokladů bude do dvou let po zániku nároku na vdovský důchod splněn, je možné opětovně zažádat o tuto sociální dávku na České správě sociálního zabezpečení.

Jak se vypočítá vdovský důchod?

Tento pozůstalostní důchod má dvě složky:
 • základní výměru,
 • procentní výměru.
Základní výměra činí 10 % průměrné mzdy (při přiznání do 31. 12. 2018 jen 9%). Procentní výměra je pak přesně 50% výše starobního nebo invalidního důchodu, který pobíral zemřelý v době svého úmrtí. Pokud ani jeden z těchto důchodů zemřelý nepobíral, musí se nejprve posoudit, zda na ně v den smrti měl nárok, případně stanovit konkrétní výši a poté i výši pozůstalostního důchodu. Typický případ pro tuto situaci je úmrtí v důsledku pracovního úrazu, kdy je nutné zemřelému nejprve vypočítat invalidní důchod a poté pozůstalému přiznat vdovský či vdovecký důchod.

Zanikl vám nárok na vdovský důchod? Možná máte nárok na jeho obnovu

Pro pozůstalostní důchody přiznané od 1. 1. 2012 platí, že při splnění podmínek vdovského či vdoveckého důchodu je možné o něj požádat již po 2 letech od zániku předchozího nároku. Pro důchody, které byly přiznány po 31. 12. 2009, platí stále pro obnovu nároku pětiletá lhůta. Pro ty úplně nejstarší pozůstalostní důchody, které byly přiznány před 1. 1. 2010, platí také pětiletá lhůta, s tím že nárok vznikne i v případě, že do pěti let bude vdově 55 let anebo vdovci 58 let.

Sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod je přiznán potomkům zemřelé osoby, která splnila v době smrti podmínku alespoň poloviny pojistné doby potřebné pro nárok na invalidní důchod. Od 1. 2. 2018 navíc stačí, pokud byl zesnulý důchodově pojištěn alespoň 1 rok před dnem smrti, v případě že jeho věk byl nad 28 let. U zesnulého staršího 38 let je potřeba splnit podmínku pojištění v délce trvání alespoň 2 let. O sirotčí důchod lze požádat při splnění podmínek také zpětně. Podmínky jsou velmi podobné těm, které je nutné splnit při žádosti o vdovský či vdovecký důchod. Konkrétně jde o tyto:
 • Pobírání starobního nebo invalidního důchodu zemřelou osobou v den úmrtí.
 • Nárok na invalidní či starobní důchod u zemřelého v den úmrtí.
 • Smrt následkem pracovního úrazu.
Na sirotčí důchod mají po splnění podmínek nárok také děti převzaté zemřelou osobou v minulosti do péče nahrazující péči rodičů. Prakticky jde o svěření dítěte do výchovy v rámci pěstounské péče či adopce.

Jak probíhá výpočet sirotčího důchodu?

Opět podobně jako v případě vdovského či vdoveckého důchodu jde o součet dvou částek: základní výměry a procentní výměry. Základní výměra sirotčího důchodu v roce 2022 je 3 900 Kč. Procentní výměra ke dni úmrtí se pak určuje jako 40 % procentní starobního nebo invalidního důchodu, na který měl zemřelý nárok v době úmrtí. Při obnově sirotčího důchodu platí stejně jako při obnově vdovského či vdoveckého důchodu, že procentní výměra musí být alespoň taková, která náležela dítěti ke dni smrti rodiče, tedy počátku vzniku nároku na sirotčí důchod.